Szeplőtlen fogantatás ünnepe

Liturgikus életünk különösen szép vonása, amikor az advent különös misztikus homályába december 8.-án bevilágít egy különleges fény, szép Mária ünnepünk fénye a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Az ünnep tartalma, hogy a Boldogságos Szent Szűz, fogantatásának első pillanatától mentes volt az áteredő bűn szeplőjétől. Isten, Krisztus érdemeire való tekintettel, nem engedte őt elesni, Mária sosem került a Sátán semmilyen befolyása alá. Ennek a hitigazságnak a mélyét az Egyház kezdetektől fogva hitte, keleten már a VIII. században külön ünnepe volt. Ezután terjedt el az ünnep szerte Európában. Magyarországon, a Pray-kódex is említi ezt az ünnepet, mely a XII. századig megy vissza. Erre a mély igazságra aztán IX. Pius pápa tette fel a koronát, amikor a hitetlen kor egére jelként tette fel Szűz Máriát. Volt bátorsága – a múlt korok hitvallásait látva – megkérdezni püspök testvéreit arról, hogy méltónak tartanák e mindezeket az ősi igazságokat ünnepélyesen is kihirdetni, így a megkérdezett 543 püspök közül, 484 igennel szavazott. Így az akkori Szentatya 1854. december 8.-án a római Szent Pál bazilikában kihirdette a hittételt, a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Az igen szép és jelentős ünnep méltósága miatt álljon itt a dogma gyönyörű szövege:

A Szent és Oszthatatlan Háromság tiszteletére a Szűz Istenanya dicsőségére és ékességére, a katolikus hit fölmagasztalására és a keresztény vallás növelésére, Urunk Jézus Krisztusnak, Szent Péter és Pál apostoloknak tekintélyével és a sajátunkkal kijelentjük, kihirdetjük és meghatározzuk, hogy az a tan, amely azt tartja, hogy a Boldogságos Szűz Mária fogantatásának első pillanatában, a mindenható Isten egyedülálló kegyelméből és kiváltságából, az emberi nem Üdvözítőjének, Jézus Krisztusnak érdemeire való tekintettel, az áteredő bűnnek minden szennyétől eleve megőrizve mentes volt: Istentől való kinyilatkoztatás, és ezért erősen és állhatatosan kell hinnie minden hívőnek.,,
Ám Isten Szentlelke mindig meglepi az Egyházat és az embert, azt gondolnánk, hogy ezzel a kihirdetéssel lezárult a dogma-fejlődés szakasza, és ekkor egy különös esemény még jobban elmélyítette a hittitkot. Maga a Szent Szűz jött a világ segítségére. 1858-ban tehát négy évvel később, Lourd-ban megjelent Bernadettnek, és kimondta, hogy ÉN vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!

Magyar egyházunk is hűen őrzi ezen ünnep nyomait. Számtalan ősi mise és zsolozsmás könyv tartalmazza az ünnep imádságait, feljegyzésre került számtalan gyönyörű szentbeszéd és elmélkedés az ünnepről. Mária tisztelete a magyarság igazi ismertető jegye.
Vegyünk részt ezen a napon Szentmisén. A szeplőtelenség képe segítsen mindenkit az adventi bűnbánatra, a gyónás elvégzésére. És ezen a napon különösen is imádkozzunk a megfogant és veszélyeztetett magzatokért, az élet védelméért.