Szentségek

A Szentségek Jézus ajándékai

A Szentségek Jézus ajándékai, mellyel a mindennapjainkban akar minket segíteni, megerősíteni.

Csoportosításuk, egymásra épülésük

 • A keresztény beavatás szentségei: Keresztség, Bérmálás, Eucharisztia
 • A gyógyulás szentségei: Bűnbánat, Betegek kenete
 • A küldetés és közösségi szolgálat szentségei: Egyházi rend, Házasság

Rövid összefoglalónkban röviden ismertetjük azokat az információkat, amelyeket a szentségekről tudni kell. Plébániánk feladata ezen Szentségek kiszolgáltatása, de minket is kötnek bizonyos egyházi jogszabályok. Különösen a Keresztség és a Házasság Szentsége az, amellyel sok kérdést kapunk. Ennek a két szentségnek az összefoglalásánál ezekre a szabályokra röviden kitérünk.

Keresztség

A Keresztség kapcsol minket az egyházhoz, ez az, amire minden Szentség épül, azaz e nélkül a többi Szentség nem vehető föl.

Szabályok

A keresztelendő gyermekkel kapcsolatban:

 1. Ha a megkeresztelendő gyermek még nem múlt el két éves és a plébániánkoz tartozik, akkor semmi probléma nincs az ő megkeresztelésével kapcsolatban.
 2. Ha másik plébániához tartozik, akkor engedély kell attól a plébániától, hogy mi keresztelhessük meg.
 3. Ha elmúlt két éves, akkor az elsőáldozás alkalmához kötődve történik a keresztelés. Persze így is szeretettel látjuk a plébánia közösségében és a hittanóráinkon. Minden évben van több gyermek, kiket így keresztelünk.

A keresztszülőkkel kapcsolatban: keresztszülői tisztségre bocsátáshoz szükséges, hogy:

 1. „az illetőt maga a keresztelendő vagy ennek szülei, illetve gondviselői vagy ezek hiányában a plébános vagy a kiszolgáltató jelölje ki;
 2. alkalmas legyen (értelem használata stb.);
 3. szándékozzék ezt a tisztséget viselni;
 4. tizenhatodik életévét betöltött személy legyen;
 5. katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett, hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember legyen;
 6. ne kösse kiszabott vagy — önmagától beálló büntetés esetén — kinyilvánított egyházi büntetés;
 7. ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja” (CIC 847. k. 1. §).

A nem katolikus keresztény – egy másnemű katolikus keresztszülő mellett – mint a keresztség sajátos értelemben vett tanúja szerepelhet” (vö. CIC 874. k. 2. §).

Bérmálás

A Bérmálás – ha lehet így fogalmazni – a felnőtté válás szentsége, ez az ami megerősít minket az egyházhoz való tartozásunkban. Ennek felvételével kapják meg a fiatalok (felnőttek) a Szentlélek kegyelmi ajándékait (segítségét), hogy a mindennapokban tudják az egyházat képviselni a világ előtt, és aktív tagjai tudjanak lenni.

Eucharisztia

Az Eucharisztia vagy ismertebb nevén Oltáriszentség Jézus valóságos teste, amellyel táplálni szándékozik minket, hogy így fejezze ki, hogy mindig velünk van, és így adjon erőt a mindennapi nehézségek leküzdésében.

Bűnbánat

A Bűnbánat szentségében érhető tetten legjobban – szerintem – Isten irgalmas szeretete az emberiség felé. Itt letehetjük eléje azokat a terheket, amik megnehezítik életünket, gátak lehetnek kapcsolatainkban, azaz bűneinket és Ő eltörli azokat. Tehát mindig van egy lehetőségünk az újrakezdéshez, újra és újra megtehetjük, hogy új lappal induljunk.

Betegek kenete

Betegek kenete a betegeket erősíti testileg és lelkileg. Régen – tévesen – utolsó kenetnek hívták, de nem csak arra szolgál, hogy a haldoklóknak feladják, hanem tényleg tudunk sok olyan esetet, ahol aki megkapta, a gyógyulás útjára lépett.

Egyházi rend

Az Egyházi rend maga a papszentelés kegyelme, amikor erre felkészült fiatalok a közösség és Isten szolgálatára szentelik életüket. Ide tartozik a diakónus és püspök szentelés is.

Házasság

A Házasság szentségét a felek egymásnak szolgáltatják ki, és az Isten áldását adja rájuk, hogy egész életükben hűségesen ki tudjanak tartani egymás mellett.

Szabályok

A jegyesek minimum három hónappal előbb jelentkezzenek a plébániai irodában. A végleges anyakönyvezés, iratok beszerzése, stóladíj fizetése, a jegyespár személyes megjelenésével egybekötve, az esküvő előtt minimum egy hónappal történjék meg. A jegyespárnak jegyesfelkészítésen való részvételt legkésőbb az esküvő előtt egy héttel igazolnia kell.

Az anyakönyvezéshez szükséges iratok:

 • Mindkét jegyes római katolikus vallású: keresztlevelek, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbiek, és elbocsátó arról a plébániáról, ahova tartoznak.
 • Ha az egyik jegyes görög katolikus vallású akkor a görög katolikus jegyes a saját püspökségétől kell, hogy engedélyt kérjen. A római katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan, ld. fent.
 • Az egyik keresztény, de nem római katolikus (vegyes vallás esete): a nem katolikus fél szerezzen be igazolást a keresztelés tényéről, a katolikus fél iratbeszerzése változatlan, ld. fent.
 • Az egyik jegyes nem keresztény, vagy kereszteletlen (valláskülönbség esete): ilyenkor a plébánián keresztül engedélyt kell kérni az Érseki Főhatóságtól (kb. 1 hónap) a házasságkötéshez, a katolikus fél iratbeszerzése változatlan, ld. fent.

A jegyesfelkészítésre lehet akár a mi plébániánkra, akár másik plébániára is járni, de akkor igazolást kell hozni ennek tényéről.

Plébániánkon zajló jegyesfelkészítésről bővebb információ és jelentkezés itt olvasható.