Szentségek

A Szentségek Jézus ajándékai, mellyel a mindennapjainkban akar minket segíteni, megerősíteni.

Csoportosításuk, egymásra épülésük

 • A keresztény beavatás szentségei: Keresztség, Bérmálás, Eucharisztia
 • A gyógyulás szentségei: Bűnbánat, Betegek kenete
 • A küldetés és közösségi szolgálat szentségei: Egyházi rend, Házasság

Rövid összefoglalónkban röviden ismertetjük azokat az információkat, amelyeket a szentségekről tudni kell. Plébániánk feladata ezen Szentségek kiszolgáltatása, de minket is kötnek bizonyos egyházi jogszabályok. Különösen a Keresztség és a Házasság Szentsége az, amellyel sok kérdést kapunk. Ennek a két szentségnek az összefoglalásánál ezekre a szabályokra röviden kitérünk.

1 Keresztség

A Keresztség kapcsol minket az egyházhoz, ez az, amire minden Szentség épül, azaz e nélkül a többi Szentség nem vehető föl.

Szabályok

A keresztelendő gyermekkel kapcsolatban:

 1. Ha a megkeresztelendő gyermek még nem múlt el két éves és a plébániánkoz tartozik, akkor semmi probléma nincs az ő megkeresztelésével kapcsolatban.
 2. Ha másik plébániához tartozik, akkor engedély kell attól a plébániától, hogy mi keresztelhessük meg.
 3. Ha elmúlt két éves, akkor az elsőáldozás alkalmához kötődve történik a keresztelés. Persze így is szeretettel látjuk a plébánia közösségében és a hittanóráinkon. Minden évben van több gyermek, kiket így keresztelünk.

A keresztszülőkkel kapcsolatban: keresztszülői tisztségre bocsátáshoz szükséges, hogy:

 1. „az illetőt maga a keresztelendő vagy ennek szülei, illetve gondviselői vagy ezek hiányában a plébános vagy a kiszolgáltató jelölje ki;
 2. alkalmas legyen (értelem használata stb.);
 3. szándékozzék ezt a tisztséget viselni;
 4. tizenhatodik életévét betöltött személy legyen;
 5. katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett, hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember legyen;
 6. ne kösse kiszabott vagy — önmagától beálló büntetés esetén — kinyilvánított egyházi büntetés;
 7. ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja” (CIC 847. k. 1. §).

A nem katolikus keresztény – egy másnemű katolikus keresztszülő mellett – mint a keresztség sajátos értelemben vett tanúja szerepelhet” (vö. CIC 874. k. 2. §).

2 Bérmálás

A Bérmálás – ha lehet így fogalmazni – a felnőtté válás szentsége, ez az ami megerősít minket az egyházhoz való tartozásunkban. Ennek felvételével kapják meg a fiatalok (felnőttek) a Szentlélek kegyelmi ajándékait (segítségét), hogy a mindennapokban tudják az egyházat képviselni a világ előtt, és aktív tagjai tudjanak lenni.

3 Eucharisztia

Az Eucharisztia vagy ismertebb nevén Oltáriszentség Jézus valóságos teste, amellyel táplálni szándékozik minket, hogy így fejezze ki, hogy mindig velünk van, és így adjon erőt a mindennapi nehézségek leküzdésében.

4 Bűnbánat

A Bűnbánat szentségében érhető tetten legjobban – szerintem – Isten irgalmas szeretete az emberiség felé. Itt letehetjük eléje azokat a terheket, amik megnehezítik életünket, gátak lehetnek kapcsolatainkban, azaz bűneinket és Ő eltörli azokat. Tehát mindig van egy lehetőségünk az újrakezdéshez, újra és újra megtehetjük, hogy új lappal induljunk.

5 Betegek kenete

Betegek kenete a betegeket erősíti testileg és lelkileg. Régen – tévesen – utolsó kenetnek hívták, de nem csak arra szolgál, hogy a haldoklóknak feladják, hanem tényleg tudunk sok olyan esetet, ahol aki megkapta, a gyógyulás útjára lépett.

6 Egyházi rend

Az Egyházi rend maga a papszentelés kegyelme, amikor erre felkészült fiatalok a közösség és Isten szolgálatára szentelik életüket. Ide tartozik a diakónus és püspök szentelés is.

7 Házasság

A Házasság szentségét a felek egymásnak szolgáltatják ki, és az Isten áldását adja rájuk, hogy egész életükben hűségesen ki tudjanak tartani egymás mellett.

Szabályok

1. A jelentkezés

Az esküvőre a jegyesek minimum három hónappal az esküvő időpontja előtt jelentkezzenek! Jelentkezés az aláírt adatlap leadásával, írásban lehetséges. Az adatlap itt letölthető. Az adatlapot hivatali időben a plébániai irodán lehet leadni, vagy elektronikusan lehet eljuttatni az adatlapon megadott e-mail címre: sztjanosplebania@gmail.com. A jegyesoktatásra is jelentkezők az adatlapot küldjék el a jegyesoktatas.szentendre@gmail.com címre is!

2. Az anyakönyvezés és jegyesvizsgálat

A végleges anyakönyvezés, iratok beszerzése, stóladíj fizetése, a jegyespár személyes megjelenésével egybekötve, az esküvő előtt minimum két hónappal történjék meg! Ennek érdekében a Plébános atyával időpont egyeztetése szükséges hivatali időben a Plébánia telefonszámán.

Az anyakönyvezéshez szükséges iratok:

 • Mindkét jegyes római katolikus vallású: keresztlevelek, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbiek, és elbocsátó arról a plébániáról, ahova tartoznak.
 • Ha az egyik jegyes görög katolikus vallású akkor a görög katolikus jegyes a saját püspökségétől kell, hogy engedélyt kérjen. A római katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan, ld. fent.
 • Az egyik keresztény, de nem római katolikus (vegyes vallás esete): a nem katolikus fél szerezzen be igazolást a keresztelés tényéről, a katolikus fél iratbeszerzése változatlan, ld. fent.
 • Az egyik jegyes nem keresztény, vagy kereszteletlen (valláskülönbség esete): ilyenkor a plébánián keresztül engedélyt kell kérni az Érseki Főhatóságtól (kb. 1 hónap) a házasságkötéshez, a katolikus fél iratbeszerzése változatlan, ld. fent.

3. A jegyesfelkészítés

A szentségi házasságkötés további feltétele a jegyesoktatáson való részvétel igazolása. A jegyesfelkészítésre lehet akár a mi plébániánkra, akár másik plébániára is járni, de utóbbi esetben igazolást kell hozni ennek tényéről.

A jegyesfelkészítés plébániánkon bő egynapos program keretében zajlik, péntek estétől szombat estig. Az egyes alkalmakon egyidejűleg 3-5 jegyespár vesz részt, akik a plébános atya, a káplán atya, valamint plébániánk ebben a szolgálatban részt vevő házaspárjai segítségével készülnek fel a házasságkötésre. Az előadások, beszélgetések témája: a szeretet megélése a házasságban, a házassággal kapcsolatos nehézségek kezelése, a házasságkötésre vonatkozó egyházi rendelkezések, a keresztény házasság értékei. A nap során a jegyespárnak lehetősége van sok kérdést átbeszélni egymással. A szertartáspróbára ezen kívül, az eskető pappal való egyeztetést követően kerül sor.

2024-ben az alábbi jegyesoktatási időpontokra lehet jelentkezni:

 • március 1-2.
 • április 5-6.
 • május 3-4.
 • augusztus 9-10.

Az adatlapon lapon kérjük megjelölni a választott időpontot, valamint azt az időpontot, amelyik még ezen kívül megfelelő. Mivel egy alkalomra maximum öt jegyespárt tudunk fogadni, ezért a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében kezeljük.